O firmie

Kancelaria Biegłych Rewidentów „K.B.R.” w Poznaniu jest Spółką  audytingową , wpisaną  przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1654.

Spółka działa od roku 1997 na podstawie wpisu do rejestru handlowego w dziale B pod nr 11354 (aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000009364 z dnia 24 kwietnia 2001 r.) Kapitał zakładowy wynosi 60.000,00 zł ( sześćdziesiąt tysięcy zł ).

Spółkę reprezentuje Zarząd w składzie:

  • Małgorzata Zandecka - Prezes Zarządu - Biegły Rewident,
  • Halina Siwińska - Wiceprezes Zarządu - Biegły Rewident,
  • Sławomir Bakiera - Członek Zarządu - Specjalista ds. Podatków

Spółka posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę gwarancyjną 166.000 EUR.

Spółka nasza przeprowadza badania sprawozdań finansowych jednostek oraz grup kapitałowych.

Do realizacji zadań związanych z badaniem sprawozdań finansowych zatrudnia wysokospecjalizowanych biegłych rewidentów, którzy posiadają długoletnią praktykę w służbach finansowo – księgowych, a od momentu ustanowienia zawodu biegłego rewidenta, wykonują tę profesję.

W ostatnich latach biegli rewidenci zbadali sprawozdania finansowe dużych jednostek i grup kapitałowych, głównie branży energetycznej, budowlanej oraz przemysłowo – handlowej, w tym zakłady pracy chronionej.

Spółka zatrudnia nadto, wysokiej klasy specjalistę do spraw podatkowych.

Badający stosują obowiązujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Kancelaria Biegłych Rewidentów stosuje system sprawdzania wyników badań przez doświadczonych weryfikatorów.

Oprócz głównego przedmiotu działalności - badania sprawozdań finansowych - Spółka oferuje inne usługi przewidziane w obowiązujacej ustawie z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - przedstawione w obszarze USŁUGI.

startowa | do pobrania | ważne linki | po godzinach | kontakt
Copyright © 2009 KBR
wykonanie: Dyalcom