Informacja

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie;

rewizji finansowej obejmującej;

  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych
  • inne usługi poświadczające w tym;
- przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych; opiniowanie ceny udziału w
  spółce z o.o., wyceny akcji w spółce akcyjnej,
- badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
- badanie sprawozdań zarządu spółki akcyjnej sporządzonych w związku z zamiarem
  nabycia przez spółkę mienia od założyciela lub akcjonariusza lub w związku ze zwykłym
  podwyższeniem kapitału zakładowego,
- badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem
  kapitału zakładowego ze środków spółki,
- badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału
  zakładowego w spółce akcyjnej, badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia
  spółek,
- badanie informacji finansowych i sprawozdań partii politycznych,
- badanie sprawozdań komitetów wyborczych.

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

doradztwa podatkowego,

działalności szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych,

świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy

z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,

świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

startowa | do pobrania | ważne linki | po godzinach | kontakt
Copyright © 2009 KBR
wykonanie: Dyalcom